Reference

Samoobslužný odvod tržeb od řidičů a bezhotovostní výdej jízdenek pro doplňkový prodej

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 2005

Projekt byl zaměřen na dva klíčové procesy Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (DP Praha). Jednak na proces odvodu hotovostních tržeb od řidičů a také na výdej jízdenek řidičům pro doplňkový prodej. Cílem bylo procesy zefektivnit, zjednodušit a nabídnout řidičům větší komfort, přehled a dostupnost.

Projekt ve zkratce

  • realizace v průběhu šesti měsíců
  • kompletní řešení včetně podpůrného backoffice
  • zjednodušení, zrychlení a zefektivnění procesu

Nevýhody pokladny na pracovišti

Původní stav na DP Praha byl takový, že na každé z pěti garáží DP Praha bylo pracoviště pokladny pro odvod hotovostních tržeb od řidičů a výdej jízdenek v bločcích pro jejich následný prodej ve vozidle. Za každou prodanou jízdenku ve vozidle přísluší řidiči odměna do mzdy. Tento proces nebyl nastaven zcela optimálně, zejména díky následujícím faktům:

  • Skutečnost, že pokladna není otevřena celou provozní dobu a není jednoduše přístupná řidičům, komplikuje jak organizačně, tak i personálně celý proces
  • Manipulace s jízdenkami je značně organizačně a časově náročná, zaměstnává několik zaměstnanců, kteří musí mít hmotnou odpovědnost a kteří mají základní náplň práce zcela odlišnou
  • Manipulace s tržbami (vybranými penězi) je ještě komplikovanější, než s jízdenkami, stále se něco přepočítává , eviduje a dále předává
  • Manuální evidence dílčích úkonů v rámci celého procesu v kombinaci s režimem provozu (turnusové služby řidičů) značně zvyšuje riziko chyb, které jsou obtížně dohledatelné

Depozitní terminály

Každá z pěti garáží DP Praha byla vybavena depozitním terminálem pro odvod tržeb a kioskem pro výdej jízdenek pro následný doplňkový prodej ve vozidlech. Zařízení jsou síťově propojena, což umožňuje řidiči odvést tržbu a nakoupit jízdenky na jakékoliv garáži DP Praha navíc v kteroukoliv denní či noční hodinu.

Proces identifikace nákupu jízdenek

V depozitním terminálu se řidič identifikuje zadáním osobního čísla a PIN. Poté zadá číslo účtu, na který bude odvádět hotovost – příměstské a městské linky. Vsype mince do násypky a stiskem tlačítka zahájí odvod. Zároveň může řidič vložit balíček bankovek do akceptoru. Po dopočítání mincí i bankovek se na displeji zobrazí celková hodnota přijatých mincí, bankovek a celková suma. Pokud řidič souhlasí se zobrazenou hodnotou, transakci potvrdí, v opačném případě může po zmáčknutí tlačítka „Vrátit“ transakci přerušit a mince i bankovky jsou vráceny. Po ukončení transakce je vytištěna stvrzenka a hotovost je uložena na virtuální účet řidiče. Během celého inkasa jsou na displeji graficky i slovně zobrazovány pokyny pro řidiče a další informace.

Síťové řešení

Prodej jízdenek je realizován v kiosku, který je síťově propojen s depozitním terminálem. Řidič se identifikuje bezkontaktní kartou zaměstnance a dále zadáním osobního čísla a PIN a to prostřednictvím dotykového barevného displeje kiosku. Řidič po přihlášení má možnost navolit jízdenky (do výše svého zůstatku na virtuálním účtu) a tyto si vytisknout. Má také možnost zjistit historii svých nákupů a odvodů tržeb. Po ukončení transakce je vytištěna stvrzenka. Kiosek na výdej jízdenek je vybaven osobním počítačem, který plní také funkci komunikačního serveru jednak s depozitním terminálem, ale také s informačním systémem SAP DP Praha, kam se odesílají ze systému podklady pro mzdy řidičů (odměna z každého prodané jízdenky).

Podpůrný backoffice

Celý systém zastřešuje robustní podpůrný backoffice, ve kterém je možné nastavovat ceny jízdenek, tarify, formuláře jízdenek, servisní parametry a celou řadu dalších vlastností a funkcí. Výhodou je také fakt, že backoffice odešle e-mail a SMS v případě definované události – např. dochází papír v tiskárně apod.

Průběh implementace

Projekt byl zrealizován v časovém horizontu šesti měsíců. Oproti jiným projektům byl tento složitější v tom, že zasahoval do chodu celé řady úseků DP Praha – IT, dopravně odbavovací systém, odvod tržeb, ekonomika, mzdy. V rámci projektového týmu se ale všechny požadavky DP Praha vyřešili a po zhruba čtyřech měsících byl spuštěn pilotní provoz v depu Hostivař. Po dvouměsíčním zkušebním provozu byl systém plně nasazen na zbývajících garážích DP Praha. S okamžikem přechodu systému do ostrého provozu došlo samozřejmě také k uzavření pracovišť pokladen na garážích DP Praha.

Návrat investice do čtyř let

Návratnost vložené investice v podmínkách DP Praha je méně než 4 roky. Systém funguje ke spokojenosti zákazníka, který má k dispozici hotline, helpdesk a servis do 24 hodin. Spokojenost zákazníka dokumentuje jednak písemná reference ale i fakt, že o uvedeném systému vyšel článek v časopise Dopravního podniku Praha DP kontakt.